யாழ்ப்பாணத்தில்முருகபூபதியின்நூல்கள்அறிமுகநிகழ்வு

 

படைப்பிலக்கியவாதியும்ஊடகவியலாளருமானஅவுஸ்திரேலியாவில்வதியும்லெ. முருகபூபதிஎழுதியசொல்லவேண்டியகதைகள்மற்றும்சொல்லத்தவறியகதைகள்ஆகியஇரண்டுநூல்களின்அறிமுகஅரங்குஎதிர்வரும்மார்ச்மாதம்02 ஆம்திகதிசனிக்கிழமையாழ்ப்பாணம் – நல்லூரில்நாவலர்மண்டபத்தில்மாலை3.00மணிக்குநடைபெறும்.

சொல்லவேண்டியகதைகள் – யாழ்ப்பாணத்திலிருந்துவெளியாகும்ஜீவநதிகலைஇலக்கியமாதஇதழின்வெளியீடாகும்.

யாழ்ப்பாணம்காலைக்கதிர்வாரஇதழ்உட்படபலஇணையஇதழ்களிலும்வெளியானசொல்லத்தவறியகதைகள்கிளிநொச்சிமகிழ்பதிப்பகவௌியீடாகும்.

இந்நிகழ்வில்எழுத்தாளர்கள்திரு. கருணாகரன், திருமதிகோகிலாமகேந்திரன், காலைக்கதிர்ஆசிரியர்திரு. வித்தியாதரன்ஆகியோர்உரையாற்றுவர்.

நூல்களின்அறிமுகத்தைத்தொடர்ந்து, இலக்கியகலந்துரையாடலும்தேநீர்விருந்தும்இடம்பெறும்.

கலைஇலக்கியவாதிகளும்ஊடகவியலாளர்களும்அன்புடன்அழைக்கப்படுகின்றனர்.

 

Share:

Author: theneeweb