கடவுச் சீட்டு தொடர்பான கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு

கடவுச் சீட்டு ஒரு நாள் மற்றும் சாதாரண விநியோகம், கடவுச் சீட்டு திருத்தம் தொடர்பான கட்டணங்கள் 2019 ஏப்ரல் 01 ஆம் திகதியிலிருந்து திருத்தப்பட உள்ளது.

அதனடிப்படையில் கடவுச் சீட்டு திருத்தம் தொடர்பாக இருந்த 500 ரூபா கட்டணம் 1000 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட உள்ளது.

அத்துடன் ஒரு நாள் சேவைக்கான கட்டணம் 10,000 ரூபாவில் இருந்து 15,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட உள்ளது.

சாதாரண விநியோக கட்டணம் 3,000 ரூபாவில் இருந்த 3,500 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட உள்ளது.

Share:

Author: theneeweb