விசா வழங்கும் நிலையங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன

கொழும்பில் அமைந்துள்ள விசா வழங்கும் நிலையங்கள் பல மீள் அறிவித்தல் வழங்கப்படும் வரை, தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவுக்கான விசா வழங்கலை முன்னெடுத்துவரும் ஐ.வி.எஸ் ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனம், ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு விசா வழங்கலை முன்னெடுத்துவரும் வீ. எப்.எஸ் குலோபல் நிலையம் என்பன இவ்வாறு மூடப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், மலேசியா, தாய்லாந்து, சீன தூதகர அலுவலகத்துக்கு இணையான விசா சேவை நிலையங்கள் என்பனவும், மீள் அறிவித்தல் வழங்கப்படும் வரை மூடப்பட்டுள்ளன.

Share:

Author: theneeweb