ஊடாகஅறிக்கை 09.08.2019 நடராஜாசேதுரூபன்ஆகியநான்

ஊடாகஅறிக்கை

09.08.2019

நடராஜாசேதுரூபன்ஆகியநான்கடந்த 17ம்திகதிஎனதுமகளின்பூப்புனிதநீராட்டுவிழாவுக்காகத்தனிப்பட்டகுடும்பத்தேவைக்காகஇலங்கைவந்ததிருந்தேன்.

நான்கடந்ததேர்தலில்தமிழ்ஆயுததேசவிரோதகுழுக்களுக்குஎதிராகவும்தேசியஅரசியல்கட்சிக்குஆதரவாகயாழ்குடாநாட்டில்ஊடகவியலாளராகசெயற்பட்டுஇருந்தேன்.

அதன்பின்னர்நான்இலங்கையில்இல்லாதகாலபகுதியில்அரசியல்வாதிஒருவரால்செய்யப்பட்டமுறைப்பாட்டின்அடிப்படையில்பயங்கரவாததடுப்புபிரிவினர்என்னைக்கைதுசெய்துவிசாரணைசெய்யகிளிநொச்சிநீதிமண்றில்பிடிவிறாந்துஎடுத்துவைத்திருந்தனர்.

நான்இண்றுவரையாரிடமும்கப்பம்கேட்கவும்இல்லைஆரும்எனக்குகப்பம்இலங்கையில்தரவும்இல்லை.  யுதத்தில்பாதிக்கபட்டசிறுவருக்குபேனைபென்சில்கொப்பில்கொடுத்தமைகப்பமாகஊடகங்கள்விமர்சிப்பதுவேதனையைதருகிறது.

03.08.2019ம்திகதிசுமார் 1 கோடிஇலங்கைசெலவில்ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டிருந்தஎனதுமகளின்பூப்புனிதநீராட்டுவிழாநடைபெறுவதற்குச்சற்றுமுன்னதாகஎன்னைநெல்லியடிகாவல்துறைகைதுசெய்துகிளிநொச்சிநீதிமண்றத்தில்பயங்கரவாததடுப்புகாவல்துறைபெற்றுவைத்திருந்தபிடிவிறாந்தின்அடிப்படையில்என்னைகிளிநொச்சிநீதிமண்றில்முன்னிலைப்படுத்திதடுப்புகாவலில்வைத்திருந்து 06.08.2019ம்திகதிபிணையில்விடுதலையானேன்.

நான்இலங்கையில்வாழாதகாலத்தில்நெல்லியடியில்இருந்துஇயக்கப்படும்பிரித்தானியக்கடவுச்சீட்டுஉடையஆரியகுணறாஸாசெல்வாஎன்பவருடையஇணையத்தளத்தில்யாழ்மாட்டத்தில்கடமையாற்றியஒருநீதவான்தொடர்பாகஒருதவறானசெய்திவெளியிடப்பட்டுள்ளது.

குறித்தசெய்திதொடர்பாகக்குறித்தநீதவான்வழக்குதாக்கல்செய்துள்ளார். 2016ம்ஆண்டுஇந்தசம்பவம்நடைபெற்றுள்ளது.

நடராஜாசேதுரூபனாகியநான்நோர்வேவில்இருந்துஇலங்கைவந்தபின்னர்சிலசட்டத்தரணிகள் (07.08.2019) நானேகுறித்தஇணையத்தைநடாத்துவதாகவும்குறித்தஇணையத்தில்வெளியானசெய்திக்குநானேபொறுப்புஎன்றும்போலியாகநீதிமண்றில்  ஆள்மாறாட்டம்செய்துஎனதுபெயருக்குஒருகைதுஉத்தரவும்என்னைவெளிநாடுசெல்லதடையும்நீதிமண்றின்ஊடாகபெற்றுள்ளதாகநான்ஊடகங்கள்ஊடாகஅறிந்துகொண்டேன்.  இந்தகசெயல்ஊடாகநீதிமண்றத்தையும்நீதிதுறையினையும்ஒருசிலர்தவறாகதமதுஅரசியல்தெவைக்குபயன்படுத்தமுற்பட்டுள்ளமைபுலனாகின்றது.

இலங்கைஈ.பி.டி.பிதேசவிரோதகும்பல்களும்தமிழ்ஆயுதகுழுக்களும்எனதுபெயரில்பலநூறுமோசடிகளைநான்இலங்கைஇல்லாதகாலத்தில்இலங்கைக்குள்அரங்கேற்றிவருகின்றனர்.

அதன்ஊடாகஎனது  பெயருக்குஅவதூறுஏற்படுத்தவும்நான்செய்யாதகுற்றத்திற்குஎன்னைத்தண்டிப்பதுமேஅவர்களுடையஇரகசியதிட்டமாகும்.

எனதுபெயரில்நடைபெற்றகுற்றச்செயல்கள்.

எனதுபெயரில்போலிபேஸ்புக்கைஉருவாக்கிஇறந்துபோனபெண்களின்பேரில்போலிபேஸ்புக்கைஉருவாக்கிபாலியல்விடயங்களைக்கதைத்துவிட்டுகப்பம்பெறுவதுபோன்றும்கொடுப்பதுபோண்றும்கதைத்துவிட்டுநோர்வேவில்இருக்கும்நடராஜாசேதுரூபன்இத்தகையகுற்றச்செயலில்ஈடுபடுவதாகச்செய்திகளைப்பரப்பிவருகின்றனர்.

எனதுபெயரில்இலங்கைதொலைபேசிஇலக்கத்தில்வைப்பர்இணைப்புகளைஉருவாக்கிஎனதுபடத்தைப்போட்டுகப்பம்கேட்டுஅக்களைமிரட்டுவதுஅதன்ஊடாகநோர்வேநடராஜாசேதுரூபனைசட்டச்சிக்கலில்ஒருசதியில்மாட்டிவிடுவது.

இணையங்கள்சமூகவலைத்தளங்களில்இலங்கையில்உள்ளதனிநபர்களைப்பற்றிஅவதூறுகளைப்பரப்பிவிட்டுஅவற்றைநோர்வேவில்இருக்கும்நடராஜாசேதுரூபனைசெய்வதாகபோலிவதந்திகளைப்பரப்பிவருகின்றன.

எனதுபெயரைஒத்தபெயரில்மின்அஞ்சல்முகவரிகளைஉருவாக்கிக்குற்றச்செயல்களைச்செய்துவருகின்றனர்.

எனதுபெயரில்பல்வேறுகுற்றச்செயல்களைசாகவச்சேரியில்உள்ளஒருவரம்நெல்லியடியில்உள்ளஒருவரும்அவர்களின்சுவிஸ்முகவர்ஒருவரம்அவர்களின்பின்னால்இருந்துசெயற்படும்மலேசியகனடாநபரும்முக்கியமானவர்கள்.

இவர்கள்தொடர்பாகபலநூறுதடவைகள்இலங்கைசட்டத்துறைக்குமுறையிட்டும்இன்றுவரைஎந்தவிதசட்டநடவடிக்கையும்எடுக்கப்படாமைஅவர்கள்குற்றத்திற்குஉடந்தையாகஉள்ளார்கள்என்பதனைஎடுத்துக்காட்டுகிறது.

என்னால்பாதிக்கப்பட்டதாகஎவராவதுகருதினால்அவர்களிடம்நான்பகிரங்கமன்னிப்புகோருகின்றேன்.

எனதுபெயரில்நடைபெற்றகுற்றச்செயல்களில்எவராவதுபாதிக்கப்பட்டிருந்தால்அவர்கள்தயவுசெய்துஎன்னிடம்நேரடியாகஎனதுகைதொலைப்பேசிஇலக்கத்திற்குதெரியப்படுத்துமாறுகோருவதுடன்பகிரங்கமாகமனவேதனையும்அடைகிறேன்.

நோர்வேயில்நான்வாழும்காலத்தில்எனதுகைதொலைப்பேசிஉளவரும்வெளிசெல்லும்அளைப்புகள்உட்படஅனைத்துடிஜிற்றல்தொடர்பாடல்களும் 6 வருடத்திற்குஒளிஒலிப்பதிவுசெய்யப்பட்டுபதிவுசெய்துவைக்கப்படுவதால்இலகுவில்இத்தகையகுற்றச்செயல்கள்நோர்வேயில்நடைபெறுவதுஇல்லை. எனதுபெயரில்நடைபெற்றதவறானசெயல்களால்பாதிக்கப்பட்டுள்ளநீதித்துறையினருடனும்பல்வேறுதரப்பினரிடமும்பகிரங்கமனவருத்தத்தைத்தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

நான்சட்டத்துறையில்கல்விகற்றுள்ளதுடன்நோர்வேநாட்டில்கடந்த 18 வருடமாகநோர்வேநியூஸ்ஊடகவியலாளராககடமையாற்றிவருவதுடன்அமெரிக்கவெளியுறவுசெயலகத்தின்நேரடிதொலைபேசிஊடாகவிசேடஊடாகமாநாடுகளில்கலந்துகொள்ளும்ஒரேஒருதமிழ்ன்என்பதில்பெருமைஅடைகிறேன். நான்ஒருபோதும்சட்டத்திற்குஎதிரானசெயலைசெய்யவரும்பியவன்இல்லை. நான்ஒருபோதும்சட்டத்திற்குமுராணானஎந்தவிதமானசெயல்களிலும்உடந்தையாகஇருந்தவனும்இல்லை. உலகத்தில்உள்ள 103 நாடுகளுக்குபயணம்செய்துள்ளதுடன்சும்மார் 5 ஆயிரத்திற்குமேற்பட்டமாநாடுகளில்கலந்துகொண்டதமிழ்ஊடகவியலாளராகஇருக்கும்எனக்குஎதிரானதீவிரஅவதூறுனசயற்பாடுகள்திட்டமிட்டமுறையில்முன்னெடுக்கபட்டுவருகின்றது. பல்வேறுமறைகரங்களும்அரசியல்காரணங்களும்இவற்குபின்னால்மறைந்துள்ளன.

தனிமனிதஉணர்வுகளால்மனம்நொந்தநிலையில்இருந்தஎனதுகுடும்பஉறவினருக்குஎதிராகஅவதுறுபிரச்சாரம்ஊடகங்களில்பரப்பட்டுவருகிறது. ஜரோப்பியசட்டபடிஜரோப்பியபிரஜாஉரிமைஉள்ளவர்களின்முகங்கள்ஊடகங்களில்வெளியிடும்போதுஅவர்களின்தனிமனிதசட்டஉரிமைகள்இலங்கைஊடகங்களில்மீறபட்டுள்ளது.  என்னைஅன்பாகவும்பண்காகவும்நீதிமண்றத்திற்குகூட்டிவந்தபயங்கரவாததடுப்புபிரிவினரின்முகங்களைஊடகங்களில்பகிரங்கபடுத்துவதுசட்டத்திற்குமுரணானதுஎன்பதனைஊடகத்துறையினர்உணர்ந்துகொள்ளவேண்டும். இதனால்எனக்கும்எனதுகுடும்பத்திற்கும்உயர்அச்சுறுத்தல்ஏற்படலாம். பொலிசாரின்சேவைக்கும்இத்தகயஊடாகசெயற்பாடுபாதிப்பைஏற்படுத்தலாம்.

என்னைக்கைதுசெய்தகாவல்துறையும்என்னைபாரம்எடுத்தபயங்கரவாததடுப்புபொலிசாரும்என்னைச்சிறையில்அடைத்தபின்னர்யாழ்சிறையிலும்நான்மிகவும்அன்பாகவும்பண்பாகவும்மதிப்பாகவும்நடாத்தபட்டமையைஇட்டுநான்மிகவும்மனம்நெகிழ்ச்சிஅடைவதுடன்இலங்கைபயங்கரவாததடுப்புகாவல்துறைக்குப்பாராட்டுகளையும்தெரிவித்துக்கொள்ளகடமைப்பட்டுள்ளேன்.

இப்படிக்கு

நடராஜாசேதுரூபன்.

Share:

Author: theneeweb